Sākums>Aktualitātes

Aktualitātes

Kas jāzina makšķerniekam? Spēkā stājušies jauni noteikumi

Otrdiena 09.02.2016

Jaunie MK noteikumi Nr.800 noteic vairākus jaunus liegumus darbībām ar zivīm pēc to noķeršanas. Piemēram, pēc makšķerēšanas pabeigšanas ir aizliegts zivis atstāt uz ledus. Noteikumu 9.punkts neļauj iegūtās zivis līdz to ieguves beigām sadalīt vai citādā veidā mainīt to veselumu. Izņēmums ir to zivju ķidāšana, kurām ir noteikts loma skaita ierobežojums, un MK noteikumu Nr.800 16.8.apakšpunktā minēto zivju ķidāšana un sadalīšana. Zivju ieguves laikā nav atļauts ķidāt to sugu zivis, kurām ir noteikts loma svara ierobežojums – asarus, plekstes un salakas. Lomā var paturēt mazāku atsevišķu zivju sugu skaitu. Piemēram, ja iepriekš varēja paturēt trīs strauta foreles, tad tagad tikai vienu, tāpat iepriekš varēja paturēt piecus zušus, tad tagad tikai trīs. Atsevišķu sugu zivis atļauts paturēt vairāk, piemēram, ir palielināts sīgu skaits no vienas uz trim. Atcelts skaita ierobežojums paturēšanai lomā varavīksnes forelei, kas nav vietējās faunas pārstāve un dabiskos apstākļos nevairojas. Vienai personai atļautais lomā paturamo zivju skaits uzskaitīts noteikumu 16.punktā. Noķertajiem zutim, strauta forelei, samam un vēdzelei ir mainīts pieļaujamais garums. Agrāk bija atļauts paturēt lomā zuti, kurš sasniedzis vismaz 40 cm, turpretī tagad lomā paturamajam zutim jābūt vismaz 50 cm garam. Vienai personai atļautais lomā paturamo zivju minimālais pieļaujamais garums minēts noteikumu 18.punktā.Mainīti arī zivju ieguves lieguma laiki. Lomā no 1.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt alatas un no 1.septembra līdz 30.novembrim – strauta foreles. Jūras ūdeņos ar ģeogrāfiskām koordinātām noteiktā teritorijā (no Vaivariem līdz Vecāķiem) rudens lieguma periodā lomā ir atļauts paturēt lasi un taimiņu. Līdz ar MK noteikumu Nr.800 stāšanos spēkā ir atcelts skaita ierobežojums invazīvo sugu vēžiem to ieguvei atļautajās vietās. Tāpat jaunajos noteikumos sniegts makšķerēšanas rīku vispārējs apraksts, noteikts atļauto āķu izmērs iekšējos ūdeņos un maksimālais attālums starp vairākžuburu āķu nostiprināšanas vietām. Jauno noteikumu 1.pielikumā doti to zivju sugu attēli, kurām noteikts loma skaita vai svara un minimālā pieļaujamā garuma ierobežojums. Savukārt 2.pielikumā sniegtas laša un taimiņa atšķirīgās pazīmes. Plašāk ar izmaiņām aicinām iepazīties - Latvijas vēstneša portālā

Atpakaļ uz sarakstu