Sākums>Nekustamais īpašums>Kas ir nekustamā īpašuma nodoklis

starAktualitātes

Visas aktualitātes

Jaunumi par nekustamā īpašuma nodokli

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā.
    2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas.

    NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima pieņēma 2012. gada pašās beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķirīgu nodokļa likmi, salīdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi veicināt teritorijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot sociālo taisnīgumu. Lai šādus mērķus sasniegtu ar pašvaldības speciāli noteiktu NĪN politiku, ir nepieciešama nopietna un vispusīga situācijas analīze un atbildīgi lēmumi. Diemžēl pašvaldībām laiks situācijas analīzei praktiski nebija un tādēļ ganzdrīz visas pašvaldības 2013. gadā atšķirīgas NĪN likmes savā teritorijā nenoteica. Pašvaldības, pieņemot vai nepieņemot saistošos noteikumus, 2013. gada NĪN aprēķinā izmantoja citus, nodokļa apjomu ietekmējošus instrumentus, tādus kā nodokļa apjoma pieauguma ierobežojums (NPI), dzīvojamo māju palīgēku aplikšana ar NĪN un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves jeb grausta aplikšana ar paaugstinātas likmes NĪN. Šo instrumentu izmantošanas kopsavilkums ir sekojošs: No 119 Latvijas pašvaldībām saistošos noteikumus (SN) par 2013. gada NĪN piemērošanu ir izdevušas 109 pašvaldības. Tajās 10 pašvaldībās, kurās nav izdoti SN, netiek piemēroti NPI un dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2, tiek apliktas ar nodokli. NPI netiek piemērots arī 18 pašvaldībās, kuras to noteikušas SN. 77 pašvaldībās tiek piemērots NPI 25% apmērā, 3 pašvaldības piemēro citus NPI apmērus – 5%, 10%, 75%. Savukārt, 0% NPI noteikts 11 pašvaldībās, kas nozīmē, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas NĪN apmērs atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru. Palīgēkas ar nodokli neaplikt paredzējušas 94 pašvaldības. No tām 2 pašvaldībās palīgēkas ar NĪN bija apliekamas 2012. gadā.

    Likumā par NĪN ir noteikti nodokļa apjoma samazinājumi (atvieglojumi) trūcīgiem NĪN maksātājiem, kā arī, sākot ar 2013. gadu, maksātājiem ar daudzbērnu ģimenēm. Pašvaldības ar saviem SN var šo NĪN maksātāju kategoriju paplašināt, ko vairums pašvaldību ir arī izdarījušas.

    Jau vairākus gadus NĪN maksātājiem portālā www.epakalpojumi.lv ir pieejama vispusīga informācija par saviem nekustamiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās, to nodokļiem, maksāšanas paziņojumiem, maksājumiem, kā arī nodrošināta iespēja nodokli apmaksāt un pieteikties maksāšanas paziņojuma elektroniskai piegādei. Katru gadu, sagatavojot visiem NĪN maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, NĪN maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vairāk kā 4% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot šo iespēju!

Izmaiņas nodokļa aprēķinā 2012. gadam.
    Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek arī dzīvojamo māju palīgēkas (ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2) un garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas.
  • Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja tās platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas.

    Ar 2012. gadu vairs netiek piemērots nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums.
  • Pašvaldībām izdodot saistošos noteikumus, ir tiesības 2012. gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 2011. gada līmenī, kā arī noteikt šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
    Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ja pašvaldība to ir noteikusi savos saistošajos noteikumos.

    Par inženierbūvēm, kas apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli, bet nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nodokli aprēķina, piemērojot likmi 1.5 procenti no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

    Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

    Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta otrajā daļā minētajā termiņā nav informējis nodokļa administrāciju par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22.martā.

    Nodokļa aprēķinu 2012. gadam nosaka:
quickList

Kas jāzina par nekustamā īpašuma nodokli?

Kas ir nekustamā īpašuma nodoklis?

Ko apliek un ko neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli?

Kas maksā nekustamā īpašuma nodokli?

Nodokļa aprēķināšana, likme, taksācijas periods

Atvieglojumi

Maksāšanas kārtība

Kas jādara jaunajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem?

Kas jādara, pārdodot nekustamo īpašumu?

Nodokļu maksātāju statusi

Nodokļa objekta kadastrālā vērtība

Nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums

Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā

Iespēja pagarināt nokavētos nodokļa samaksas termiņus